Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


  • Zpracování kompletní dokumentace BOZP nejen dle požadavků právních předpisů, ale zejména s ohledem na provoz a samou podstatu podnikání.
  • Manipulace, ukládání a skladování nebezpečných chemických látek.
  • Zpracování kategorizace prací dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
  • Pravidelná praktická a aktivní školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) dle požadavků a podmínek daného pracoviště, včetně změn týkajících se právních předpisů v oblasti BOZP.
  • Identifikace a posuzování rizik dle činností zaměstnavatele, s návrhem vhodných OOP (osobních ochranných pracovních prostředků) dle § 102 a § 104 zákoníku práce.
  • Pomoc při řešení, šetření i odškodňování pracovních úrazů.
  • Odborné poradenství pro zaměstnavatele, popř. vedoucí zaměstnance.
  • Účast a odborná pomoc při šetření pracovních úrazů.
  • Vykonávání prověrek bezpečnosti práce § 108 odst. 5 zákoníku práce, s identifikací nedostatků a návrhem opatření pro zlepšování.
  • Zastupování při styku s orgány státní správy.