Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


  • zpracování kompletní dokumentace BOZP nejen dle požadavků právních předpisů, ale zejména s ohledem na provoz a samou podstatu podnikání
  • manipulace, ukládání a skladování nebezpečných chemických látek
  • zpracování kategorizace prací dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  • pravidelná praktická a aktivní školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) dle požadavků a podmínek daného pracoviště, včetně změn týkajících se právních předpisů v oblasti BOZP
  • identifikace a posuzování rizik dle činností zaměstnavatele, s návrhem vhodných OOP (osobních ochranných pracovních prostředků) dle § 102 a § 104 zákoníku práce
  • pomoc při řešení, šetření i odškodňování pracovních úrazů
  • odborné poradenství pro zaměstnavatele, popř. vedoucí zaměstnance
  • účast a odborná pomoc při šetření pracovních úrazů
  • vykonávání prověrek bezpečnosti práce § 108 odst. 5 zákoníku práce, s identifikací nedostatků a návrhem opatření pro zlepšování
  • zastupování při styku s orgány státní správy