Zdravotní dozory


Realizujeme profesionální lékařskou a zdravotnickou asistenci v rámci sportovních, kulturních, společenských a jiných akcí.

Rozsah zdravotního dozoru na běžných sportovních či kulturních akcích není v současné době právními předpisy regulujícími oblast poskytování zdravotních služeb nijak konkrétně upraven.

Z Občanského zákoníku dle § 2900 ovšem pro pořadatele akce (stejně jako pro každého občana) zároveň vyplývá povinnost "počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného", tj. chránit zdraví svých účastníků, a tedy zdravotní dozor zajistit.

Výkon zdravotnického dozoru v případě zotavovací akce (soustředění v přírodě apod.) je definován v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

([cit. 2023-05-05] Odbor zdravotní péče, Ministerstvo zdravotnictví)”